narvanitidis

Τα διαθέσιμα κοιτασματολογικά δεδομένα για τις περισσότερες μη ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες (ΜΕΟΠΥ) της χώρας τεκμηριώνουν σε μεγάλο βαθμό αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα μη ενεργειακά μεταλλικά ορυκτά (ΜΕΜΟ) βρίσκονται στο επίκεντρο της πλουτοπαραγωγικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης λόγω των υψηλότερων οικονομικών και αναπτυξιακών μεγεθών που διαθέτουν σε σχέση με το αποθεματικό δυναμικό και την αξία των περιεχόμενων μετάλλων (Πιν. 1).

 Πιν.1.  Αποθεματικό δυναμικό κυριότερων μετάλλων της χώρας *

Περιεχόμενα μέταλλα Ni Cr Pb+Zn Cu Au Ag Sb Σύνολο
Απόθεμα σε τόνους (x 103) 935 170 3.083 1.488 0,42 2,8 2,4 5.680,62
Αξία μετάλλων σε ευρώ (x 106) 4.016 727 6.048 10.826 14.424 2.104 10,8 38.155,8

* Μαζί με το Mn, Mo και  W η συνολική αξία προσεγγίζει τα 40,2 δισ. ευρώ

 Συγκεκριμένα τα μετρημένα μεταλλευτικά αποθέματα ανέρχονται σε περίπου 5,7 εκ. τόνους συνολικής οικονομικής αξίας 38,2 δισ. ευρώ με βάση τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων. Θα πρέπει επίσης  να ληφθεί υπόψη ότι  σε σχέση με  σχετική ευρωπαϊκή έκθεση που συντάχθηκε πρόσφατα 14 ΜΕΟΠΥ – Sb (Αντιμόνιο), Be (Βηρύλλιο), Co (Κοβάλτιο), Ga (Γάλλιο), Ge (Γερμάνιο), In (Ίνδιο), Mg (Μαγνήσιο), Nb (Νιόβιο), PGE (Πλατινοειδή μέταλλα), REE (Σπάνιες γαίες), Ta (Ταντάλιο), Sn (Κασσίτερος), φθορίτης, γραφίτης- θεωρούνται κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μερικά από αυτά απαντώνται στην χώρα μας  και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοιτασματολογικής έρευνας και οικονομικού ενδιαφέροντος με δεδομένη την προστιθέμενη αναπτυξιακή τους αξία.

 Τα βιομηχανικά ορυκτά συνεισφέρουν σημαντικά στο κοιτασματολογικό δυναμικό ΜΕΟΠΥ της χώρας. Σχετικές μελέτες εφαρμογής σε θέματα οικονομοτεχνικής προσέγγισης, ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και νέων βιομηχανικών χρήσεων για συγκεκριμένα ορυκτά όπως είναι ο Περλίτης, ο Μπεντονίτης, οι Άστριοι, ο Χαλαζίας, ο Ολιβίνης, τα Λευκά Ανθρακικά, οι Ποζολανικές Γαίες, οι Ζεόλιθοι, ο Βολλαστονίτης, ο Γύψος, ο Καολίνης, ο Βερμικουλίτης, ο Ατταπουλγίτης, ο Χουντίτης  και ο Τάλκης. Σε κάθε περίπτωση  προκύπτουν νέα αποθεματικά δεδομένα, δυνατότητες αξιοποίησης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και γενικά νέες προοπτικές βιώσιμης  εκμετάλλευσης και διαχείρισης. Τα λατομικά ορυκτά, τα διακοσμητικά πετρώματα και οι δομικοί λίθοι, με βασικό προϊόν το μάρμαρο και κατασκευαστικές/οικοδομικές χρήσεις, αποτελούν παραδοσιακές πρώτες ύλες για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία με έντονη παγκόσμια παραγωγική παρουσία και εξαγωγικό προσανατολισμό. Επίσης στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 222 λατομεία αδρανών υλικών τα οποία αφορούν κύρια στην εξόρυξη ανθρακικών πετρωμάτων. Η συνολική παραγωγή ανταποκρίνεται και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις κατασκευαστικές περιφερειακές ανάγκες. Η ετήσια παραγωγή στην χώρα να ανέρχεται περίπου σε 100  εκ. τόνους.

Το μεταλλογενετικό περιβάλλον στην Β. Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τον σχηματισμό εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων ΜΕΜΟ. Η μεταλλευτική αξία των βεβαιωμένων αποθεμάτων νικελίου, ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού, χρυσού και αργύρου στην Μακεδονία και Θράκη, με βάση την ενεργό μεταλλευτική παραγωγή, τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων, ανέρχεται περίπου σε 27,6 δισ. ευρώ (Πιν.2).

 Πιν. 2. Οικονομική αξία μετάλλων σε κοιτάσματα της Β. Ελλάδας με επενδυτική και παραγωγική δραστηριότητα

Περιεχόμενα  

μέταλλα

Ni Pb+Zn Au* Cu Ag* Σύνολο

(ευρώ X 106 )

Τιμή τόνου σε ευρώ   26.985 2.300 1.065 6.770 26  
Μεταλλείο Καστοριάς 2.819         2.819
Στρατώνι   853 320   361 1.534
Ολυμπιάδα   2.818 3.834   1.398 8.050
Σκουριές     5.357 7.060   12.417
Σάππες     852 27 12 891
Πέραμα     1.810   80 1890
Σύνολο (ευρώ X 106 ) 2.819 3.671 12.173 7.087 1.851 27.601

* τιμή ουγγιάς σε ευρώ

Ένα πολύ μικρό μέρος της αξίας αυτής αξιοποιείται σήμερα παραγωγικά. Τα δυναμικά αποθέματα που φιλοξενούντα στις υπάρχουσες μεταλλευτικές αλλά και σε νέες περιοχές κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος είναι σε θέση να πολλαπλασιάσουν το προαναφερόμενο οικονομικό μέγεθος. Είναι άλλωστε διαπιστωμένο ότι η αξία του μεταλλικού περιεχομένου στο σύνολο των μετρημένων αποθεμάτων ανέρχεται περίπου σε 38,2 δισ. ευρώ (Πιν. 1), γεγονός που καθιστά την Ελλάδα και ειδικότερα την Β. Ελλάδα μία από τις πλουσιότερες κοιτασματολογικές περιφέρειες της Ευρώπης ικανή να αποτελέσει σταθερή πλουτοπαραγωγική πηγή ΜΕΜΟ και να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το  βεβαιωμένο αποθεματικά δυναμικό 420 περίπου τόνων χρυσού στην Μακεδονία και Θράκη αποτελεί  κυρίαρχο οικονομικό στόχο. Στην κατεύθυνση αυτή η παραγωγική αξιοποίηση τριών κοιτασματολογικών περιοχών χρυσού αποτελούν τις σημαντικότερες μεταλλευτικές επενδύσεις που εξελίσσονται σήμερα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εταιρία  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» προβλέπει την εκμετάλλευση των 240 τόνων  χρυσού και άλλων μετάλλων  από τα κοιτάσματα Ολυμπιάδας, Στρατωνίου/Στρατονίκης και Σκουριών στην Χαλκιδική επενδύοντας 2,8 δις. Ευρώ και δημιουργώντας 1.500 άμεσες και 6.000 έμμεσες θέσεις απασχόλησης. Με τα πλέον των  20 δισ. ευρώ τρέχουσα μεταλλευτική αξία η ΒΑ Χαλκιδική αποτελεί πραγματικά μία βιώσιμη  και «πλουτοπαραγωγική δεξαμενή» μετάλλων, ικανή να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα σημερινά γνωστά της αποθέματα.  Η εταιρία «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» στοχεύει στην επένδυση 300 περίπου εκ. ευρώ και την δημιουργία 200 άμεσων και 800 έμμεσων θέσεων εργασίας  για την εκμετάλλευση 54 τόνων χρυσού στην περιοχή Περάματος Έβρου. Η επένδυση των περίπου 90 εκατ. ευρώ της εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ»  αναφέρεται στην παραγωγική εκμετάλλευση 37,5 τόνων χρυσού του κοιτάσματος Σαπών Ροδόπης που εντόπισε το ΙΓΜΕ (1987-1991) και προβλέπει 130 νέες θέσεις εργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *